-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۷, دوشنبه

یک «بچه بی ریش» قوماندان گل حیدر به پاکستان فرار کرد


گزارش می رسد که یکی از «بچه بی ریش» های قوماندان گل حیدر به پاکستان گریخته است. گزارشنامه افغانستان بعد از فرار گل حیدر به مشهد، خبر داده بود که وی دو تن از بی ریش های خود را هم به نام اقارب خود از کابل به مشهد برده بود.

معلوم نیست فرد گریزی کدامیک از آن هاست اما بعد از آن که درنیمه شب، گل حیدر را ماساژ داده و او به خواب عمیق فرو رفته بود، دم دمای صبح ازبکس پول وی تمام نقدینه ها را برداشته و فرار کرده است. جالب این است که گل حیدر صمد خاواکی را برای بازگرداندن «بچه» فراری به پاکستان روان کرده است. 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که شخصی به نام حارث فارس از ولسوالی رِخه پنجشیر، شخص فراری را به چشم خود دیده است. درگزارش آمده است که صمد خاواکی او را پیدا نکرده و ناچار به قادر بخشی درکابل زنگ زده که نامبرده را تعقیب کند که به کابل نیامده باشد و به هرشکلی می شود پول ها را از نزد وی بستاند.

گل حیدر، از فاسد ترین قوماندانان استفاده جو و رابط قدیمی آی اس آی است. شبکه اطلاعاتی جبهه مقاومت ملی از کوایف نامبرده با جزئیات مطلع است. صمد خاواکی فردی بالفطره فاسد و یکی از عوامل سقوط خط جنگ خاواک درشب سقوط پنجشیر به شمار می رود.