-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۴, جمعه

دپلومات های دزد سفارت افغانستان در ایران بال کشیده اند

 

غفور لیوال به جرمنی فرار کرد. 

گزارشنامه افغانستان از تهران خبر می دهد که غفور لیوال سفیر اشرف غنی در ایران به جرمنی رفته و قیوم سلیمانی سرپرستی امور سفارت را عهده دار شده است. سلیمانی متهم به دزدی ها و تقلبات پول ساز است. درخبرآمده است و سلیمانی همراه با جنرال کنسل در مشهد به دوشیدن مهاجران بی پناه آغاز کرده اند که از بد حوادث، سراسیمه به سوی مرز ایران سرازیر شده اند. 

برادر قیوم سلیمانی ( مجید سلیمانی ساکن مشهد) به تمدید پاسپورت های متقاضیان در مشهد سرگرم است. مسوول تمدید گذرنامه عبیراعتبار از استفاده جویان شاخ دار است که همراه با جابر انصار قونسل درتمامی اخاذی وچور و تاراج حشری مهاجران بی پناه شراکت دارد. 

جابر انصار قونسل مشهد، قبلاً کارمند گمرک وسپس آتشه تجارتی درتهران گزینه شده بود. او مبلغ 500 هزاردالر به فضلی و 200 هزار دالر به قیومی پرداخت کرده و سه تن از بانوان سفارت را که از ذکر نام آن ها خود داری می شود؛ دراختیار آنان قرار داده بود. 

 درداخل دفتر این ها هماره دود چرس متصاعد می شود و انواع خلاف کاری ها در جریان است. گروه چور، بدون ترس از بازخواست، گذرنامه های تاریخ سپری شده را بدون ثبت و سجل دراسناد اصلی تمدید می کنند و نرخ بهای تمدید گذرنامه را خود شان تعیین کرده و همه ای پول ها در جیب خود شان می رود. این دسته، به مافیای سفارتی تبدیل شده وکار شان تا آن جا بالا گرفته که راننده ها با موتر های خصوصی را استخدام کرده اند که صدها پاسپورت متقاضیان را از هرات به مشهد و تهران انتقال می دهند. به خاطر انتقال پاسپورت ها از هردارندۀ پاسپورت صد دالر می گیرند و صد دالر دیگر از بابت تمدید پاسپورت به جیب می زنند.  

پول ها به حساب بانکی سفارت یا به کدام مرجع مسوول دولتی تحویل نمی گردد. تمام موترهای سفارت و قنسولگری و همه ای دارایی های سفارت در اختیار آن ها قرار دارد. 

دولت فاسد غنی هیچ گاه به کارکرد های این ها توجهی نشان نداد. اکنون نیز دولتی مشروع وجود ندارد. اما برای اطلاع مسوولان درآینده باید نوشت که جابرانصار به دستور قیومی سرپرست سفارت، سی میلیون دالراز عواید قنسولگری مشهد را که درگذشته به علت انفاذ تحریم های مالی بانکی علیه ایران، به کابل منتقل نشده بود؛ به افغانستان انتقال داد اما هفت میلیون دالر آن درحساب بانکی سفارت باقی مانده بود. او موفق نه شد هفت میلیون دالر را به حساب خود بیرون کند زیرا دولت ایران اکونت قنسولگری را منجمد کرد.