-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۹, سه‌شنبه

امارت، امباق جمهوری است


 در اوایل حکومت کرزی ؛ محمد یونس مومند، یک آدم کمیشن کاربود. درشهر داری کابل یک جورآمد با اطرفیان کرزی کرد و تادیه رشوه به انور جلگدلک، جایداد های زیادی را غصب کرد.

به کمک رئیس ساختمان اساسی شریک یونس مومند با دادن رشوه در حدود، 90  جریب زمین درساحه روبه روی سیلوی مرکزی را به قیمت نا چیزی صاحب شد، چون رئیس ساختمان ها شریک بود، به سرعت طی مراحل کرده و

 بلاک ساختند و هر متر 500 دالر فروخته شد.

مومند به یک میلیونر تبدیل شد و 25 میلیون دالر سرمایه جمع کرد. اکنون به یکی کلان های طالب پول کلانی داده قرار است سر پرست اطاق ها تجارت مقرر شده

 حنفی معاون رئیس الوزرا طالبان ساخت یک مرکزتجاری را درجادۀ میوند افتتاح کرد و جالب این که امتیاز ساختمان مرکز تجاری به یونس مومند داده شد.