-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۸, سه‌شنبه

خیانت گلاب منگل از گردن کلفت های جمهوری درهم شکسته


گلاب منگل در بیست سال درمراتب عالی دولتی وظیفه انجام داد. او درزمان وظیفه درمقام والی هلمند، سرمایه های بزرگی اندوخت. 

درتاریخ تباهی افغانستان، از او در جمع مستقر کننده گان رسمی طالبان در شمال یاد خواهد شد. به تازه گی یک فعال شبکه اجتماعی فاش کرد که  گلاب منگل در طول یک ماه در انقره ترکیه در منطقه "ممک" حدود بیست پنج میلیون لیره برابر به ۲.۶ میلیون دالر یک خانه اشرافی خریداری کرده است.

 در یکی از آپارتمان های بلند منزل حدود ۱۰ دکان و ۲ فلیت خریداری کرده است. گلاب منگل در بیست سال با ایفا وظیفه به حیث والي پکتیکا، لغمان، هلمند و در اواخر وزیر سرحدات و قبایل وظیفه انجام داده است. پسر گلاب منگل به نام اجمل منگل در دوبی با داشتن اپارتمان اقامتی قیمتی و موتر های گران بها زندگی شاهانه دارد. 

کاپی مجیب الرحمن هوتک.

منبع: 

جوانان بیدار مقیم ترکیه.