-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

تبصره ای برنظرفرهاددریا

 


       فرهاد دریا : چوب خدا صدا ندارد .  

                            نوشته ی : اسماعیل فروغی    چقدر ساده لوحانه است که اهانت هایِ آشکارِچند طالب بچه ی مغروررا با الله گلِ مجاهد که بی تردید یک فاسد وغاصب معلوم الحال است ، " چوب خدا " بپنداریم .

     وچقدرغم انگیزاست که هنرمندعزیزواندیشمندی چون فرهاد دریا ازبی آبرویی وبی عزتی یک پیرمرد کهنسال ، شادمانه هیاهو سرداده ، دیگران را هم به اتن وهیاهو فرا بخواند !

     فرهاد دریا بخوبی می داند که اصطلاح یا مفهوم کوتاه مردمیِ "چوب خدا " بی گفت وگوی عین عدالت و دادخوا. ایشان منحیث یک هنرمند ــ واخیراً منحیث یک تحلیلگروتیوری پرداز، بی تردید می دانند که با این اشاره ی کوتاه ، ایشان به یک تفکربدویِ دینیِ ـ طالبی وعملکرد یک گروه آدمکش مهرتأیید می گذارند و به آنان حق می دهند که بازهم ، چنان کنند که باالله گل مجاهد کردند.

    مگر فرهاد دریا نمیداند که افغانستان پراززورگو و قُلدراست .مگرهمین عبدالله عبدالله ، حامدکرزی ، گلبدین حکمتیار وغیره وغیره ، قُلدُرتروگنهکارترازالله گل نیستند ؟ 

    مگراین ابرازشادمانی به دلیل مسخره شدن یک پیرمرد اسیر( ولوجنایکار) درمحضرعام ، بیانگراشتیاق بی پایان درونی ایشان به شیوه های خاص محاکمه و مجازات ( محاکمات صحرایی ) نیست ؟ برای یک لحظه تصور کنید که همین طالبان دادگر (!؟) که شما آنان را تا سطح چوب خدا مقدس پنداشته اید ، همه ی قلدران را درپارک زرنگارگردآورده ، آنانرا یکه یکه مسخره کنند یا حتا به داربیاویزند ؛ آیا با اینکار به عزت و حسنات ما درتاریخ و نزد مردمان متمدن جهان افزوده خواهدشد ؟ هرگزنمی شود ... ما وحشی ترقضاوت خواهیم شد آقای دریا .

     دریای عزیزوهنرمند ، شما حتماً تصاویراهانتهایِ آزاردهنده ی طالبان برهنرمند مردمی "خاشه جوان " را درقندهارهم دیده اید . طالبانِ زورگو آن هنرمندمردمی مظلوم را هم چوب خدا دردست ، اهانت کنان و بسیار مظلومانه تیرباران کردند .ارچند الله گل مجاهد برابر به تارموی اوارزش ندارد ؛ اما طالبان برای سرکوب هردو ازهمان یک چوب( چوب خدا ) به گفته ی شما استفاده برده اند . فقط با این تفاوت که خاشه راپس از اهانت ، بیرحمانه تیرباران کردند و به الله گل مجاهد که از جنس خودشان است ، زمینه ی رهایی و بعداً فرار را مساعد کردند .

      راستش من که هرگز نمیخواهم فرهاد دریای هنرمندما درمنجلاب سیاست بازی های زیان آورغرق ترشود ، سرفرازی و شگوفایی بیشتراش را فقط درعرصه ی هنر آرزو دارم نه درعرصه ی سیاستبازی ها و نظریه پردازی های کاملاً بی هوده .

     فرهاددریا ـ هنرمند اندیشورما حق دارد درهرموردی دل تنگ اش خواست نظری داشته باشد ؛ اما باید مواظب باشد که نظریات اش منحیث یک هنرمند مردمی که اثرات گسترده دارد ، نباید کاخ لرزان وآسیب پذیراعتمادملی را لرزان ترازین سازد .  

      وگپ آخراین که : فرهاددریا اجازه ندارد ، کاخِ بلندِ آرزوهای دوستانِ هنرِاثرگذار وماندگاراش را با روزمره گی ها وسیاستبازی های بی ثمر، ویران نماید . با درود و مهر به دریای عزیز ...         فروغی