-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۶, چهارشنبه

های پنجشیر، ما بر می گردیم!

 از فرمانده خالد “امیری”

های پنجشیر!

های تنها درختان استاده پنجشیر!

ما مدیون تنها استاده بودن شما هستیم.

های دریا! دریای صاف و نیلگون و پرتلاطم  پنجشیر

جاری باش ما زنده ایم.

اگر کنار تو در سریچه و پشغور و دشتک نیستیم ولی از سرچشمه های تو آب می نوشیم.

 روزی بر میگردیم و درس مردی به دشمنان نامرد و دد منش ات خواهیم داد.

های تنها درختان استاده و دریای پر خروش پنجشیر، 

اگر شما را تنها گذاشته ایم،ولی از دامن کوه های پر غرور و سر به آسمانت دور نرفته ایم. 

کوه ها همچنان میزبان قدم های ره روان مسعود است.

کوه ها! چه مهربان و باصلابت میزبان ماست.

در سر هر سنگش هنوز جای پای مسعود است.

و چه زیباست این جای قدم ها.

ما زنده ایم

نه مرده ایم

صبور باش وطنم !