-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۲, چهارشنبه

اتن دو نفری امرالله و غنی با دُهل کفیده!

الله گل مجاهد هم هنگامی که اسیر تب وراجی بی حاصل می شد، همین رنگ لنگوته به سر می بست. آیندۀ زرد، به نظر می رسد که دامن امرالله را رها نمی کند. او از سقوط افغانستان درسی نیاموخته است.  

عبدالله پیمان

از ماهیت توئیت های امرالله صالح پیداست که وی هم چنان به خط فکری و سیاسی غنی وفادار مانده است و عملاً به آن التزام می ورزد. 

چنین می نماید که قرار نیست به این زودی ها تغییر کند و در بنیان های فکری اش تجدید نظر نماید. به تعبیر دیگر، چگونگی مواضع او در باب تحولات اخیر و مکانیسم به قدرت رسیدن طالبان، بر دو فرض مهم ابتنا یافته است، دو فرضی که وی وجود آنهارا بدیهی انگاشته است: 

۱- قصد وی از حمله بر خلیلزاد و معرفی او به عنوان کارگزار اصلی تسلیم دهی قدرت به طالبان با هدف تطهیر غنی در افکار عمومی صورت می گیرد (البته امری محال است) 

۲- بعد از شستشوی صورت سیاه غنی و زدودن لکه ننگ از پیشانی او، همراهی و همکاری قبلی خودش را با وی توجیه و ضرورت! هم سفری اش را در جاده پر خم و پیچ تحولات آینده معقول و پذیرفتنی جلوه نماید. 

به نظر من همان گونه که نادرستی فرض های دوران پیشا سقوط او یکی پی دیگر روشن شد، این دو فرض انتزاعی و سست و بی پایه او هم از همین حالا محکوم به ابطال اند.