-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

بازنگری سقوط پنجشیر/ پارۀ نخست


فساد و ارتزاق حرام مولوی ها درحال فربه شدن است.

تحقیقات ناظران گزارشنامه افغانستان درکابل و پنجشیر نشان می دهد که حدود 80 درصد از ملا و مولوی، به طور علنی یا خفیه، با کانال های فعال آی اس آی، طالبان و حزب تحریر مرتبط بوده و می باشند.

درراپور آمده است که شکست، عمدتاً از آدرس همین قشر حادث شد و جبهه مقاومت ازنظراطلاعاتی، ازتحرکات دوامدار آنان تحلیل واطلاع بهینه نداشت. حکومت های محلی، جزو باشگاه فساد مرکز بودند و پنجشیر دردو دهه، به حیاط خلوت شبکه های اطلاعاتی به خصوص آی اس آی تبدیل شده بود.

 مولوی های وابسته به طالبان دردو دهه، روی اعتقادات فقهی این دسته کار کرده و روحیۀ وفاداری به مسایل ملی و پاسداشت از کشور مشترک یعنی افغانستان را در مغز آنان کشته است.

در رأس این ها، مولوی رحیم الله عزیزی میلیونر منبردار قرار دارد. طالبان برای آن که پنجشیر را از دست ندهد، ممکن است این ها را بیشتر به صحنه کشیده و در رأس قطعات نیابتی قرار دهد.

درگزارش قید شده است که این دسته از ملا ها که مغز شان مصادره به مطلوب سیاست گران پاکستان شده، علیه مقاومت شاخ و شانه می کشند؛ چنان که شماری از قوماندانان فاسد، ثروت اندوز و دریوزه، با آنان دست به هم دادند و تراژدی سقوط پنجشیر رقم خورد. با این حال، بعد از شکست تلاش های مولوی ها، موضع گیری جبهه مقاومت ملی درمقابله با همکاران طالب و پاکستان درحال طراحی است و شگرد برخورد با آنان تغییر خواهد کرد.