-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

بازنگری سقوط پنجشیر/ پارۀ دوم


 ارتباطی های مولوی های پنجشیر با آی اس ایرزمنده گان مقاومت ملی اهل رُخه پنجشیر، مولوی عبدالمالک ضیایی را شنیده یا خودش را فی المجلس دیده اند. اما چهرۀ پنهان و اصل او را ندیده اند. حتی رهبری مقاومت ملی فرصت نیافته بود دراحوال نیات سری نامبرده کسب اطلاع کند. 
گزارشنامه افغانستان به استناد منابع دردسترس اطلاع می دهد که مولوی عبدالمالک از تقریباً پانزده سال به این سو، به طالبان بیعت کرده و با نماینده گان پاکستانی درتماس و تفاهم قرار گرفته بود. ضیایی تحت امر مولوی وثیق رئیس استخبارات امارت اسلامی کار می کند. وی درصف شکنی و فروپاشی شیرازۀ عزم مردم برای دفاع از خود دربرابر لشکرهای نیابتی طالب و قطعات پاکستانی، نقش کلیدی ایفا کرد. 
گزارش شده که رئیس استخبارات امارت، از دکترعبدالله خواسته است که جمعی ازعلمای پنجشیر را دراطراف مولوی ضیایی بسیج کنند و برای راضی کردن مقاومت چیان به تسلیمی، درپنجشیر مستقر گردند. دکترعبدالله با کارگیری هزینۀ کلانی از ادارۀ استخبارات طالبان، یک قرارگاه برای روحیه شکنان و مفتن ها را درپنجشیر ایجاد کرد اما مفکران مذهبی مقاومت ملی، این حرکت ضیایی و عبدالله را خنثی کردند. 
امکانات داده شده به ضیایی از سوی عبدالله وطالبان شامل صدها هزار افغانی پول نقد، موتر و دیگر امکانات هم اکنون در دست ضیایی است. مولوی ضیایی از جیره گیران نقدی رژیم غنی بود و حداقل حقوق ناحقی که او پرداخته می شد، 20 هزار افغانی بود. 
مولوی ضیایی درفهرست افراد تحت پیگرد و مستوجب بازپرسی مقاومت ملی قرار دارد.