-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

نقش موسسه ماین روب انگلیسی در سقوط ناگهانی پنجشیر

 

این موسسه اکنون درتخریب و کوچانیدن مردم پنجشیر از سرزمین شان نقش عمده دارد.

طبق گزارش به دست آمده از سال ها پیش بخشی از موسسه ماین روبی انگلیسی ( احتمالاً هیلوترست) در ورودی دره خاواک پنجشیر موقعیت گرفته بود که درکل، فعالیت های مشکوکی را دنبال می کرد. کارمندان ورهبری موسسه ماین روبی به طورکامل از سوی سازمان اطلاعات نظامی پاکستان معرفی و مدیریت می شود. اکثریت قاطع کارکنان موسسه از ساکنان پشاور وننگرهار اند که درعین حال عضو گروه های تبلیغی مشهورترین مدارس مذهبی پاکستان نیز می باشند.

این موسسه طوری وانمود می کرد که راه های  مسیر پنجشیر، اندراب ها و ولایت تخار  را ماین روبی می‌ کنند. اما ماهیت کارشان، تعیین مسیرهای نفوذ به منطقه، کشف راه های ارتباط فرعی اراضی پنجشیر با ولایات همجور و درمجموع،  براساس برنامه قبلی، زمینه سازی برای ورود طالبان به پنجشیر بود. سرجمع یافته و نتیجه گیری ها به دفتراصلی شان درپشاور ارسال می گردید.

دراثر فعالیت های دیرمدت موسسه ماین روبی در پنجشیر درسالیان حکومت کرزی و غنی، زمینه فراهم گردید تا موقعیت دیپو های مهمات و قرارگاه های کلیدی جنگی پنجشیر به روی نقشه تثبیت و نشانه گزاری شود و آن همه تحقیقات و آماده گی برای  چنین روزی انجام می گرفت. کشف مهم ترین سنگرگاه ها و انبارهای مهمات جبهه مقاومت بیشتر از روی خریطه های قبلاً ترتیب شدۀ همین موسسه امکان پذیر گردید.

بعد ازسقوط پنجشیر که  طالبان در مسیرجادۀ عمومی و راه های فرعی و  تعمیر های دولتی  جابجا شده اند، این موسسه  در خدمت طالبان قراردارد و با یک تیم راه بلدان مجهز با ابزار کشف ماین به خانه های مردم داخل می شوند و محلات مختلفی را به طالبان نشان می دهند که حفاری کنند تا مگر اسلحه و مهمات پیدا شود. این گروپ ها طوری عمل می کنند که طالبان دستور به تخریب زیرساخت های خانه های مردم بدهند تا زمینه برای کوچ ساکنان از منطقه فراهم شود.