-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۴, دوشنبه

عکسی مهم درجعبه تاریخ

 

از زمانی که با روایات تاریخی سروکارم بوده، حسی آزاردهنده هم مرا یک لحظه رها نکرده است که علل و اسباب درچی بود که هیچ گاه درافغانستان نظام پایدار و استوار شکل نه گرفت؟ 

امروز، پرده برداری از سیمای راستی یا تقلبی تاریخ نگاری آسان شده است. به این عکس نگاه کنید: تاریخ مجسم سیاسی و نظامی، ملی گرایی و ضدملی گرایی، وفاداری به سرزمین و بی رغبتی به اصل، از آن هویداست. اما سوال درذهن من این است که جنگ کنونی برای حفاظت از افغانستان خواهد بود یا از سرنوشت خویشتن؟ کسی بار کس دیگری را برشانه برده نمی تواند. می خواهی بجنگ، می خواهی صحنه را رها کن. احساس من این است که افغانستان هرگز باردیگر حداقل از نظر جغرافیایی واحد نخواهد بود.