-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۴, جمعه

دو احتمال قوی است: نظام فدرال یا تجزیۀ افغانستان

به نظر می رسد برای اولین بار پس از تخریب بنیان های اداره و ارتش درافغانستان به رهبری اشرف غنی، اکنون طرفداران آتشین مزاج سیستم دولتی طایفه محور متوجه شده اند که نظام سیاسی به سبک گذشته درافغانستان برگشت ناپذیر است. من از مجموع انگاشت ها و نگاشت های افراد رده اول و دوم هوادار « نظام ریاستی» این دگرگونی را می بینم. 

پس دو گزینه قطعی است: افغانستان فدرالی یا تجزیه.

البته وصول به نظام سیاسی عدالت محور به جای نظام تک قطبی با نگاه عشیره ای - سنتی زمان گیر است و نظام فدرالی یا تجزیه از میان شط خون باید بگذرد و قطعاً می گذرد. راه دیگری نیست.