-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۸, جمعه

جبهه مقاومت ملی درمحاصرۀ آفات چند طرفه

 تمام معامله گران پنجشیر، با خانواده خسر شادروان احمد شاه مسعود رابطه دارند. کاکا تاج الدین خیلی سالمند شده است و باریکی های نیک اندیشی های و مصلحت های دروغین نزدیکان خود را درک نمی تواند. 

این خانواده، به خصوص پسران تاج الدین در بیست سال تمام، از نام مسعود فارم مرغداری درست کرده اند. این ها چشم بسته به اشرف غنی خائن بیعت کرده و آشکارا درتلویزیون از آن دفاع می کردند. ما خیلی رعایت احتیاط می کنیم که به وجهه احمد مسعود درین شرایط بحرانی لطمه یی وارد نشود.

خانواده احمد ضیاء مسعود نیز با همان تیغ به اقتدار و میراث بزرگ و معنوی مسعود، حمله ور می شوند. مثال زیاد است. 

تنظیم مفرزه های رابطه علیه جبهه مقاومت ملی، شعاع وسیع دارد و این بستر ارتباط همزمان  از کابل، اسلام آباد، ایران و امارات می گذرد. هیچ کسی نوک پیکان افشا گری را به سوی دایی های احمد مسعود نه گرفته است. این کار را همیشه من کرده ام. به نام عدالت، آزادی، اقتدار ملی و به عنوان بخشی از فشار و بازدارنده گی. درین روز ها فعالیت های این ها افزایش یافته است. من درین رابطه روشنگری خواهم کرد.