-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۶, شنبه

جنگ بین دو گروه طالبان درپنجشیر

 دیروز در ولایت پنجشیر بین طالبان خارج از پنجشیر وطالبان محلی  زدو خورد، صورت گرفت.

 قضیه از این قرار بود، که برای طالبان ، یک مقدار پول به نام معاش از کابل روان شده بود. به طالب خارجی مبلغ (10000)هزار و برای طالب داخل (2000)هزار افغانی اختصاص داده شده بود. طالبان داخلی حاضر به گرفتن مبلغ ناچیز 2000 نبودند. 

والی میگوید، شما صبر کنید، تا گزارش را به  مرکز برسانم تا تصمیم درست اتخاذ شود، حال جنجال سودی ندارد، هر چه است  شما بگیرد، باقی را با مرکز صحبت میکنم پنجشیرها طالب پول را نمی گیرند، بعد طالبان خارجی که از جنجال آگاهی حاصل میکنند، به طرف ولایت می آیند، بدون آن که پرسان کنند، دور تر از تعمیر، ولایت  کهنه دست به شلیک زده جمع معترض را متفرق ساخته بدون سر صدا قضیه خاموش و به مناطق خود میروند. از برگۀ ملم خان