-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه

طالب، کرزی و عبدالله را یک شانزده پولی هم نمی خرد

 از کشفیات مسعود اندرابی از دیار مهاجرت یکی هم این است که پاکستان از طالبان طلبیده است که کرزی و عبدالله را شامل کنند!

این کشف مهم حتی زمانی که مسعود اندرابی درکرسی وزارت داخله نشسته بود، از وی دیده نشده بود. کرزی عامل روسیه و ایران است. عبدالله، همسو با پاکستان؛ اما بی سرنوشت است و او را مثل سرپوش کهنه روی دیگ نو می نشانند تا هیچ گرهی از مشکل افغانستان گشاده نشود.  شاید همین علت باشد که هشدار و سخت گیری طالبان بالای هردوی آن ها ظرف روزهای اخیر افزایش یافته است. تشدید فشار و ارعاب طالبان بر کرزی و عبدالله نشانه اش این است که طالب هرگز به این پیشنهاد گردن نمی نهد.