-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۵, شنبه

گزارش ارسالی یک باشنده پنجشیر

از برگه هارون سمرقندی

رد پیشنهاد طالبان پشتون به درخواست طالبان محلی پنجشیر : 

مولوی قدرت الله، قوماندان ملک خان، مولوی مسیح الله، سعادت میر، حمید خراسانی، مولوی عبدالله پریان، مولوی آغا میر وچند تن دیگر نزد مقامات طالبان در کابل رفته و گفته اند که هوا سرد شده است ومواد سوخت به خاطر گرم کردن دفاتر و مواد غذایی برای سه وقت نان همکاران خود نداریم ، بهتر است شماری از طالبان که از ولایات مختلف در پنجشیر هستند کم شوند وسهمیه آنها به طالبان محلی پنجشیر داده شود، اما این خواست با رد رهبری مواجه شده برای شان تذکر داده اند که ۲۰ سال ما با شکم گرسنه جهاد کردیم حد اقل یک سال شما در ولایت خود تان کار کنید تا ثابت شود، شما طرفداران واقعی امارت اسلامی هستین ، گفته می‌شود بعد از این واقعه شماری از افرادی که با مسولین محلی طالبان در پنجشیر کار می کردن وظایف خود را رها کرده اند .