-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

توظیف گروه نجم به جای حزب تحریر درپنجشیر


مأموریت جنایت پیشه های حزب تحریر به جمیعت اصلاح سپرده شد.

گزارش می رسد که شبکه حقانی بعد از افشای تمام عناصر حزب تحریر و جنایاتی که درپنجشیر انجام داده اند، فعالیت آنان را دم نقد خاتمه داده و به جای آن به گروهی با نام اختصاری نجم میدان فعالیت باز کرده است. گروه نجم درواقع افراد جمیعت اصلاح است که پروگرام تخریب، جاسوسی، رهنمایی خارجیان به خانه های مردم را به پیش می برند.

رهبرگروه جدید نیابتی شخصی به اسم فخری از دره پنجشیراست که از افراد نزدیک به دکترعبدالله بود و عبدالله مستمری آنان را از سفارت امریکا می گرفت. حالا تحت پوشش نجم، زمینه سازی به هسته های عملیاتی آی اس آی در گوشه و کنار دره پنجشیر است. 

درین حال خبرمی رسد که دسته های مسلح مقاومت ملی از پلان دشمن مطلع شده اند و به هدف شکار و درهم کوبی نجمی ها درسراسر دره آماده اند.