-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۳, پنجشنبه

کاشتن تخم ترس دردل شیعیان


                       نوشته ی : اسماعیل فروغی  

    حملات پیهمِ وحشیانه برمساجد شیعیان وکوچ دادن اجباری هزاره ها وتاجیکان ازخانه های پدری شان ؛ فقط یک هدف دارد : وآن تصفیه ی قومی درکل کشور- بخصوص شمال و نقاط مرکزی افغانستان است .

     طالبان که پیش ازفتح کابل با انتحاری های وحشتناک درمناطق شیعه نشین ، تخم ترس دردل شیعیان کاشته وباربارمسوولیت آن انتحاری های هولناک را به گردن هم گرفته اند ، درادامه ی همان استراتراتژی خونبارشان ، اکنون نیززیرنام داعش ، با انفجارات خونین درمساجد جامع شیعیان ، چنان وحشت و ترس میان آنان می پاشند تا اسباب کوچ اجباری وفرارآنان را ازخانه های پدری شان وازافغانستان زودترازپیش فراهم نمایند. 

     اینگونه حملات که ریشه درتعصب مذهبی- قومی طالبان دارد ، ادامه ی همان حملات خونین تاریخی عبدالرحمان خانی است که طی صد وبیست سال اخیرچندباربه منظورمحوهزاره وتشیع ازافغانستان صورت گرفته وتا هنوزطرفداران سرسختی درمیان طالبان قوم پرست وطرفداران تمامیت خواه آنان دارد.

    اما به شهادت تاریخ ، تشیع وهزاره ها همانگونه که ازاثرمظالم امیرعبدالرحمان خان   سفاک وپس ازآن ازپا نیفتادند ، امروزنیزازپا نخواهند افتاد. آنان درفش بزرگ مقاومت را دربرابرشیعه ستیزان وهزاره کٌشان به اهتزاز درخواهند آورد وسنگرپولادین مقاومت دربرابرزورگویی،جهل وبیعدالتی را ، مستحکم ترخواهند نمود.  

    شیعیان وهزاره ها باید بدانند که دربرابراستراتژی خونین تصفیه ی قومی وکوچ اجباری ازخانه وکاشانه ی آبایی ، راهی به جزمقاومت وجنگیدن وجودندارد . شیعیان وهزاره ها این را نیزباید بدانند که بازبه رهبران فاسد وشکم پرستی چون محمد محقق ، کریم خلیلی ، سروردانش وامثال اینها که سالهای زیادی ازاعتماد مردم هزاره وشیعه سوءاستفاده نموده ، به زراندوزی و اعمارقصرها وشهرک ها پرداخته اند ،اعتماد ننمایند. آنان بایدفهمیده باشند که این رهبران شکم پرست و فراری ، نه دیروزدرزمان قدرت شان ازامنیت وعزت مردم هزاره وشیعه دفاع میکردند و نه امروز که هرکدام درغارها خزیده اند ، این شهامت را دارند تا درپهلوی تشیع وهزاره ها بایستند .

     از جانب دیگر این حملات خونین اگرازیکسو به منظورتصفیه ی قومی وکوچ اجباری هزاره ها  صورت می گیرد ، ازجانب دیگرمی تواند به منظورجلب حمایت غرب ، روسیه ،ایران وچین برای گویا مبارزه علیه داعش هم سروسامان داده شده باشد . با این انفجارات خونین ، طالبان میخواهند نشان بدهند که داعش هنوزدرافغانستان فعال بوده و مباررزه دربرابراین خطرجهانی، به حمایت ودستگیری مادی طالبان توسط تمام این کشورها  ضرورت دارد.

    بهرحال ،عاملان این جنایات هولناک ، طالبان باشند یا داعشیان ( که هردو دوروی یک سکه استند ) ، این فقط شیعیان وهزاره گان استند که قربانی سیاست شیعه ستیزی و هزاره ستیزی طالبان یا داعشیان می شوند ــ سیاستی که متأسفانه به فصلِ ناتمامِ تراژدیِ جنگ وقدرت درافغانستان مبدل شده و اکنون نیزبنیاد تفکروعملکرد هردو گروه تندرواسلامی را تشکیل می دهد .

     آنچه مسلم است اینست که تنها راه پیروزی دربربراین سیاست خونین ، ایستادن ، مقاومت کردن و جنگیدن متحدانه در برابرآن است نه تسلیم شدن وتعامل کردن با آن ...