-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۰, پنجشنبه

قطعات نظامی اردوی سابق آمادۀ پیکار دو باره می شوند

 دگرجنرال سمیع سادات گفته است که بر می گردیم. از کدام راه، به کدام موقعیت، با چه ابزاری و تحت رهبری چی کسی؟

همزمان، امریکا بخش هایی از  قطعات نظامی نخبه را به پایگاه های منطقه یی خویش منتقل کرده است. به خصوص گفته می شود قطعات ۰۱ ۰۲ ۰۳ جمع شش صد نفر از قوای هوایی در کمپ نیرو های آمریکایی در قطر و در آمریکا سرگرم آموزش عملیاتی اند. 150 تن از خلبانان و پرسونل نیروی هوایی نیز از تاجکستان به امریکا منتقل شده اند.

همچنین هیبت الله علیزی آخرین لوی درستیز ارتش درهم شکسته، خطاب به قوماندان و رئیس ارکان قول اردوی کوماندو از طریق واتس اپ گروپ سخن گفته است و از تهیه فهرست های جدید نظامیان خبر داده است. وی گفته است که با همین نیروی در دسترس باید دو باره سرنوشت بسازیم.

اما به نظر می رسد که دورۀ ارتش متکی به امریکا دیگربرای ابد تمام شده است. قطعات نجات یافته، شاید بتوانند دریک شرایط خاص و جدید یا جنگ های آینده، دریک منطقه عملیاتی دیسانت شوند و این به معنی مشارکت مجدد امریکا درجنگ افغانستان تلقی می شود. 

اگربحث برسر بیرون کشیدن طالب از پایتخت و اریکۀ قدرت و اجماع منطقه و جهان روی ایجاد یک حکومت عبوری مطرح باشد، رأس قوای طالب شکن، نیروهای مقاومت ملی حاضر درصحنه است که گردنه های هندوکش را دم نقد دراختیار خود دارند و همه روزه ساحۀ عملیاتی خود را گسترش می دهند. نیروهای اردوی سابق درکنار قوای مقاومت برای تغییر وضعیت نقش اساسی بازی کرده می توانند. اما سوال این است که این نیروها، از فضای کدام کشور سوار برهواپیماهای نظامی امریکا می گذرد تا به افغانستان دیسانت شوند؟ بازهم مسیرپاکستان دردسترس است که اول باید امریکا با آنان مثل گذشته پروتوکول کند و پول بپردازد. اما اگرعملیات مشترک از دهلیز آسیای میانه بگذرد، موافقت روسیه امری کلیدی است و درآن صورت، غرش جنگ گوش منطقه را کر خواهد کرد. زیرا، پاکستان بدون دردست داشتن فضای امنیتی، اقتصادی و راهبردی افغانستان، نفس تنگ شده و می میرد.