-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲, سه‌شنبه

یک فرمانده طالب در پنجشیر کشته شد


روز یک شنبه، موتر یک مقام مهم طالبان  در  دو آب پنجشیر در نزدیکی خانه اکبر شصت مورد تهاجم رزمنده گان مقاومت قرار گرفته و ضربه کاری  خورده است. یک‌ تن از فرماندهان  بدخشانی  طالب ها در  نزدیک دره  کشته شد.

پیکارجویان کمربسته اندراب ها حملات زنجیره یی شان را بر کاروان های طالبان افزایش داده اند. 

هسته های عملیاتی جبهه مقاومت ملی در بگرام، پروان، و قره باغ اعلام حضور کرده و بستر های جنگی پیوسته درحال افزایش است. 

درهمین حال گزارش وجود دارد که دره پنجشیر شامل تمبنه، آبشار و کرامان به حالت آماده باش تعرض علیه قوت های طالبان قراردارند. 

اخیراً یک طالب پنجشیری مشهور به مهربان از دره تمبنه نزد ملایعقوب رفته و ادعا کرده بود که درآن جا 22 هزار میل اسلحه وجود دارد. ملایعقوب یک هیأت حقیقت یاب سی نفره تشکیل داده و به منطقه فرستاده بود. اما ادعای مهربان نادرست بود و تحریکات باعث شد که نفرات قوماندان ملک با وی درگیر شوند. 

طبق یک خبر دیگر، بیش از پنج هزار نفر پنجشیری در توقیف گاه های دولتی و شخصی زندانی اند. از سوی دیگر داعش سرباز گیری علنی از میان مردم شروع کرده است. شاید از گروگان گیری هزاران پنجشیری رهبری طالبان اطلاع نداشته باشند. و گروپ های شهری و افراد غیر طالب دست به دستگیری و شکنجه وسیع مردم پنجشیر زده اند که اوضاع را انفجاری ساخته است.