-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

دکترعبدالله درحبس کندک منصوری قرار دارددکترعبدالله اکنون به گریز غنی حسرت می خورد!

گزارشنامه افغانستان به نقل از سه منبع نزدیک یا مرتبط به عبدالله خبر می دهد که شبکه حقانی، حلقۀ نظارت برعبدالله را درحصر خانه گی تنگ تر کرده است. این اقدام زمانی روی دست گرفته شد که شبکه های نظارتی آی اس آی مستقر دروزارت مخابرات اطلاع داده بودند که عبدالله شبانه از صورت فعالیت های روزانه و حوادث کابل مرتب به منابع امریکایی اطلاعات می فرستد. 

افزون برآن، عبدالله درتلاش برای شکستن صف مقاومت ملی در دره های پنجشیر، پول های زیاد شبکه حقانی را خرج کرد اما هیچ توفیقی حاصل نه کرد. اخیراً او از اتریش خواسته بود که به بهانۀ شرکت دریک همایش از وی دعوت کنند تا وی بدین وسیله بتواند از کابل بگریزد؛ اما طالبان اجازۀ خروج به او نداده اند. 

درحریم خانه عبدالله دو گروه از پاسبانان متعلق به کندک منصوری شبکه حقانی توظیف اند و همه چیز دردیدرس آنان قرار دارد. گزارش می گوید که کرزی نیز درحصر قراردارد.