-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۶, شنبه

حديث هفته / شماره پنجاه و يكم


فريد يونس 

٢٦ نوامبر ٢٠٢١

روزي خواندم كه صداقت كار انسان هاي با ارزش است . جمله بسيار پر معني بدين مفهوم است كه صداقت و راستي را كساني دارند كه ارزش اخلاقي و تربيوي و مدني دارند . 

مطلب مهم در جمله بالا اين است كه آيا ما اول صداقت داشته باشيم و يا انسان با ارزش باشيم. پس مهم است تا انسان با ارزش را بدانيم كه بتوانيم صداقت را شناسايي كنيم 

ارزش كه امروز ها يك واژه اي مهم روانشناسي انساني است  و حتي جامعه شناسان هم استفاده ميكنند زيرا عنوان 

Valeur 

و اصلا اين واژه از زبان فرانسه در مطالعات انساني شامل شده است نهايت ارزنده است . 

ارزش هاي انساني صفات است كه به انسان تعريف انسانيت را ميدهد. از خود گذري و ايثار در راه مردم ، مستقل بودن در افكار و گفتار ، تقليد نكردن ، با تقوي بودن ، عشق ورزيدن و دوست داشتن ، متكي بودن به خود ، راست بودن با ديگران ، تواضع داشتن ، صبور بودن ، افكار خود را مصالحه نكردن ،  و يكي از مهم ترين ارزش ها در زندگي مسلمان  و غير مسلمان  همين ارزش ايماني است و اساسا همين ارزش ايماني است كه وقتي مصالحه شد صداقت و راستي از بين مي رود و اين ارزش ايماني است كه به انسان متعهد ارزش انساني و انسانيت ميدهد . امام غزالي عليه الرحمه در كتاب احياء علوم الدين از حضرت عيسي ع نقل قول ميكند تا يك ارزش انساني را به تمثيل كشيده باشد . من هم از عيسيويت نقل قول مي كنم كه به باور عيسيويت حضرت عيسي به خاطر ايثار به مردم به دار آويخته مي شود و يا حضرت امام حسين رض به خاطر عدالت شهيد مي شود . اين ارزش ها ، ارزش هاي ايماني است نه غير آن . پس وقتي ارزش ها به حد اعلي برسد صداقت نوده مي زند و به پايه كمال مي رسد . صداقت را نمي توان در انسان هاي بي ارزش سراغ كرد . انسان هاي كه منافع سياسي و شخصي شان بالا تر از منافع مردم و حقوق حقه مردم است . و يا احترام نگذاشتن به ارزش هاي مردم حتي كه از نزديكان باشد . عشق ها و دوستي ها مي تواند به خاطر ارزش ها زير پا نهاده شود تا به روز  رستاخيز . حضرت رسول كريم ص فرموده است كه "صداقت مايه آرامش است و دروغ مايه تشويش ". صداقت نه تنها يك ارزش است ، كار دل است . و براي ارزش ها بايد صادق بود حتي كه ما به هلاكت رسيم . محمد مصطفي ص فرموده أست كه "صادق باشيد اگر چه پنداريد كه مايه هلاك است ". انسان هاي صادق به خاطر ارزش ها قرباني ميدهند و اين ارزش ها سرچشمه آن نه تنها  در دين اسلام بلكه همه اديان ايمان است و مثال ما مارتين لوتر كينگ فقيد رهبر سياه پوستان امريكا است ( عيسوي) ، گاندي هند ( هندو) و مالكم اكس رهبر سياه پوست مسلمان امريكايي ( مسلمان) . 

انسان هاي بي ارزش هرگز قد اعلم نه مي كنند حتي كه بسيار تحصيلكرده باشند زيرا صداقت بنياد كار شان نيست و اما انسان هاي با ارزش شايد رنج و محنت و زجر و شكنجه روحي و جسمي را تحمل كنند و اما بلاخره به هدف مي رسند زيرا يك ارزش بزرگ انساني اميد به خداوند است .