-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۵, شنبه

جبهه مقاومت ملی درآستانۀ زدن نخستین ضربۀ تعیین کننده

گزارش های چند جهته واصل شده است که نیروهای جبهه مقاومت ملی در حوزۀ پنجشیر، اندراب ها و پروان درحال آماده گی حمله بر مراکز تجمع طالبان اند.

 شبانه روز حملات چریکی متعددی درین نواحی افزایش داشته و طالبان دو راه دارند: یا قوای بیشتری را درین استقامت مستقر کنند؛ یا از حواشی مناطق به سوی جاده عمومی عقب نشینی کنند. 

از سوی دیگر دامنۀ جنایات و کشتار طالبان، دربرابر زنان و منسوبان سکتورهای دفاعی حکومت گذشته، آشکاراتر و گسترده تر شده روان است. پاکستان درلابی گری اش در دفاع از کابینه القاعده درکابل، ناکام شده و فضای جنگی داغ تر می شود.