-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۰, چهارشنبه

برگه هاي از تاريخ افغانستان


قسمت چهل و ششم 

 احساسات قومي بالاي ديپلوماسي چربي كرد و دولتمردان افغانستان نتوانستند تا نه جهان را از يك ديد و بينش جديد بعد از جنگ جهاني دوم بيبينند و نه موقف افغانستان را منحيث منطقه حايل بين شرق و غرب درست درك كردند .  زمانيكه پاكستان عرض اندام كرد  ( ١٩٤٧) ؛ حكومت افغانستان ، پاكستان را به رسميت نشناخت . اين اولين ضربه اي بود كه افغانستان نه تنها به خود زد بلكه به صلح منطقه زد زيرا پاكستان نو به پا خواسته متوجه شد كه از يك طرف به خاطر مسله كشمير بايد با هند طرف شود و از جانب ديگر به خاطر مسله پشتونستان همراي افغانستان طرف شود . هر دو ، كشمير و پشتونستان يك معامله استعماري بود كه پاكستان بايد دست و پنجه نرم ميكرد . پاكستان خطر را حس كرد و دست به كار شد 

اول پشتون هاي قلمرو خود را به پست هاي مهم گماشت و موقع داد تا به قدرت رسند . برعكس أفغانستان كه اقوام غير پشتون را در ساخت و بافت سياسي ناديده گرفتند . جنرال محمد ايوب خان دومين رئيس جمهور پاكستان كه در اثر يك كودتا به قدرت رسيد يك پشتون سرحدي بود . پشتون هاي مقتدر پاكستاني هرگز اين فرصت را مهيا نساختند تا اقوام سرحدي پشتون در آن سوي خط ديورند نام جدايي و آزادي را بگيرند. دوم معايدات مهم نظامي  و حمايوي را با امريكا و انگليس منعقد ساخت . پاكستان موقف خود را خوب درك كرد و در سال ١٩٥٤ پيمان 

Mutual Defense Assistance Agreement 

را با امريكا به امضاء رساند . اين معايده وقتي به امضاء رسيد كه سردار محمد داود خان در سال ١٩٥٣ به حيث صدراعظم افغانستان به قدرت رسيد و محور سياست خارجي او را موضوع داعيه نامهناد پشتونستان رقم زده بود . بعدا پاكستان در پيمان غربي به نام SEATOيعني 

Southeast Asia Treaty Organization 

كه شامل كشور هاي امريكا ، انگليس ، فرانسه ، تايلند ، فليپين ، آستراليا و نيوزيلاند بود شامل گرديد . بعدا پاكستان شامل پيمان بغداد شد كه پسان همين پيمان به نام. CENTO ياد شد . يعني 

Central Treaty Organization. اين هم يك پيمان نظامي و حمايوي بود كه شامل كشور هاي انگليس ، ايران ، عراق و تركيه بود . امريكا شامل نشد و اما از نزديك هم بالا بيني ميكرد و هم غير مستقيم مراقب اوضاع بود

و سوم به كمك مستقيم انگليس آي اس آي را ساخت . بلي آي اس آي پاكستاني به كمك انگليس ها ساخته شد . نام سازمان جاسوسي  آنگليس  

Secret Intelligence Service ( SIS) 

مشهور به M16 مي باشد كه سازمان جاسوسي خارجي انگليس است . 

سازمان جاسوسي خارجي پاكستان به نام 

Inter-Service Intelligence ( ISI) 

ياد مي شود كه مسول جمع آوري معلومات خارجي و جهاني براي امنيت پاكستان است . در مقابل افغانستان يك سازمان استخباراتي داشت كه وظيفه اش گزارش و جاسوسي هموطنان بود كه بر عليه دولت بودند نه امنيت ملي افغانستان در ساحه بين المللي . اين بود تفاوت كلي بين افغانستان و پاكستان كه آنها سازمان جاسوسي بين المللي را براي منافع خود ساختند و ما يك استخبارات براي سركوبي مردم داشتيم

كشور پاكستان بعد از محكم كردن روابط خود با سازمان هاي كه در بالا تذكر داده شد و ساختن يك مركز مقتدر جاسوسي بين المللي هميشه نه تنها مراقب افغانستان بود بلكه ميخواست تا افغانستان را به چالش هاي سياسي و اقتصادي بكشاند . گرچه افغانستان بعد از به وجود آمدن پاكستان كه به رسميت نشناخت ، پشيمان شد و يادداشت عدم شناخت خود را پس گرفت و اما صدمه وارد شده بود . وقتي سردار محمد داود بار دوم به زير عنوان رياست جمهوري به قدرت رسيد پاكستان كه از دوره صدارت او دل خوش نداشت دست به كار شد و نا آرامي ها در افغانستان شروع شد . پاكستان در صدد اشخاص برآمد تا او را بر عليه داود خان تحريك كند و مشهور ترين آن گلبدين حكمتيار بود . 

حكومت داود خان سقوط داده شد و سر نخ جهاد افغانستان به دست پاكستان افتاد . 

ادامه دارد 

فريد يونس 

٢٩ نوامبر ٢٠٢١