-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۵, دوشنبه

تک روی وفارسی ستیزی طالبان


           
              نوشته ی : اسماعیل فروغی

    این حقیقت رانمیتوان انکارکردکه طالبان اوج افراطیت مذهبی، اوج قوم پرستی ، اوج دشمنی با مدنیت واوج دشمنی با زن را درجهان به نمایش گذاشته اند.

    اگرکسی یا کسانی به این دل خوش کرده اند که طالبان پیام آوران عدالت وصلح بوده ، سبب سربلندی وافتخارملت ما یا کدام قوم ما خواهندشد؛ اشتباه می نمایند. مابخواهیم یا نخواهیم ، مردمان جهان ، ما را ازروی طالبان ، خشن ترین ونامتمدن ترین مردمان جهان قضاوت می نمایند. 

    حقایق وشواهد نشان داده است که طالبان ( دستوری یا ازسرنادانی ) ، جزبدنام کردن بیشتردین ، شرمسارترکردن بیشترمردم و ویران کردن بیشتر مدنیت وفرهنگ درافغانستان ، هدفی ندارند . لجاجت وخیره سری آنان دربرابرخواستهای جامعه ی جهانی، کشوررا به فاجعه ی بزرگ بشری روبروکرده است . ودرست ازهمین لجاجت است که پیش چشمان مردمان جهان،زنان ودختران ما ازکارو تحصیل بازداشته شده ، خنده ، موسیقی وهنردرافغانستان به مرگ محکوم شده است.

   آنچه مهلک تروخطرناک ترازهمه برای افغانستان وفرهنگ بالنده ی مردمان آن خواهد بود ، کینه ورزی وبی پروایی جاهلانه ی طالبان نسبت به زبان فارسی است که اخیراً به شدت وبامهارت توسط آنان به پیش برده می شود . آنان برای به حاشیه راندن زبان فارسی درتمام عرصه ها و درکلیه ادارات دولتی ، کوششهای صریح و خصمانه ای را به راه انداخته اند که بی تردید به هدایت مربی های پاکستانی شان صورت گرفته ، خطرات هلاکتباری را برای فرهنگ وجامعه ی فرهنگی ـ روشنفکری ما درقبال خواهد داشت .

    بدون شک طالبان این حقیقت تاریخی را نمیدانند که به حاشیه بردن زبان فارسی در افغانستان ، بیشترازهمه به سایرزبانهای کشور صدمه می رساند تا به زبان فارسی .


    تاریخ گواه است که فارسی پیش ازین تهاجم ، سه بارتوسط اعراب ، توسط مغولان وتوسط انگریزیان مورد تهاجم قرارگرفته ؛ اماازخودپاسداری نموده و مضمحل نشده است . نه تنها مضمحل نشده ؛ بلکه به زبان دیوان و دربارمهاجمان مبدل شده وشاهان و سرداران زیادی ازمهاجمان ـ آن را بخوبی آموخته ، به زبان فارسی کتاب نوشته وحتا شعرسروده اند . چون فارسی :

 

  ــ مناسب ترین وقوی ترین زبان افهام وتفهیم درکل مملکت ومنطقه بوده است .


  ــ چون فارسی درتمام ادوارتاریخ ، روشن ترین راه ورود به فرهنگ جهانی بوده است. 


   ــ و چون فارسی بهترین بسترومبنای علمی برای رشد وتکامل تمام زبان های کشورما بوده است .


   ــ بی تردید آنان نمیدانند که فارسی ازصدها سال به اینسو، زبان دوم تمام جهان اسلام ، زبان مسلط منطقه و اززمره ی هفت زبان برترجهان است . فارسی تنها زبان نی بلکه یک تاریخ است، یک تمدن ویک فرهنگ است  ودرحاشیه بردن آن نا ممکن . 

 

    طالبان که تاهنوزفرهنگِ سخن زدن وهمدگر پذیری را بلد نیستند باید بدانند که ملت ما باهمان زبانی که ازدریچه ی آن باهم به برادری وتفاهم رسیده وباجهان متمدن آشنا شده اند، با همان زبان ازارزشهای بزرگ فرهنگی شان هم پاسداری خواهندکرد . 

 چون شکرشیرین وچون گوهرزبان پارسی ست ــ

فارسی،فرهنگ و آیین و نشان پارسی ست


آنچه از توفان و از باران نمی یابد گزند ــ

کاخ فردوسی،خدای شاعران پارسی ست


گرچه گوید همدلی از همزبانی خوشتر است ــ

این زبان حبل المتین همدلان پارسی ست