-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۴, شنبه

هشدار به احمد مسعود

 داکتر تاج محمد مبلغ دو لک دالر مصرف کرد تا فامیل های خودش را از افغانستان به تاجیکستان انتقال داد. یک لک دالر به مولوی فصیح الدین و یک لک دالر به مولوی امان الدین پرداخت نموده و در ضمن ماهانه خرچ افراد مولوی فصیح الدین نیز به دوش، حاجی کاتب و داکتر تاج محمد میباشد.

 پسر مارشال فهیم،مستقیم تحت حمایت شبکه حقانی قرار دارد و ماهانه خرچ افراد انس حقانی به دوش پسر مارشال فهیم است. منبع:

 افراد داخل محافظین اش

 قبل از سقوط پنجشیر: دکتر تاج محمد حاجی کبار را قومندان قرار گاه شابه تعین کرد تا در صورت لزوم افراد قرارگاه شابه را از مقاومت باز دارد و چنین هم شد. داکتر تاج محمد در پنجشیر در خانه خودش، مقدار زیاد خوراکه انبار نموده بود و شکست پنجشیر شروع شد مجاهدین به کوه ها بالا شدند. جاهد توسط حاجی کبار به مردم آرد و برنج و روغن توزیع نمود و اکثر مجاهدین را از کوه ها پایین کردند. از پول های جمع کرده خویش، در دوشنبه صاحب بهترین آپارتمان ها و یک دربند حویلی میباشد همچنین در ترکیه نیز جای داد هایی خریداری کرده است و فعلا از جمله مشاورین ارشد جبهه قلمداد می شود!