-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۶, جمعه

حديث هفته

 جمعه مبارك 

شماره ٥٤

دنيا ، عجب دنياي أست . انسان خودش را فراموش مي كند . خدايش را فراموش مي كند . به آنانيكه مسوليت دارد فراموش مي كند . مثلا يك پدر مسوليت اولاد را فراموش مي كند و يك رئيس دولت مسوليت رعيت را . 

اساسا انسان يك موجود مسول خلق شده است و بايد مسوليت پذير باشد . اين مسوليت هاي ماست كه ما را انسان هاي متعهد به  زندگي مي سازد . مسوليت هاي ماست كه ما را در خانواده ، اجتماع و حتي تاريخ يك كشور  سر بلند و سرفراز و يا سرمشار مي سازد . فرار از مسوليت ها انسان را در دنيا و آخرت شرمسار مي سازد و در دين ما گناه بزرگ شمرده مي شود . رسول كريم ( ص) فرموده است كه " اگر كسي امور و كار مسلمانان را بدست گيردو در كار آنها مانند كار خودش دلسوزي نكند ، بوي بهشت به او نخواهد رسيد ". اشرف غني در امتحان خدا و تاريخ قرار گرفت . در امور مسلمان غفلت كرد . قوم پرستي او و خويش خوري هاي كه حتي  عموي هشتاد ساله اش را سفير روسيه مقرر كرد مثل اينكه در كشور  قحط الرجالي بوده باشد . واقعا در نظام دموكراسي بسياًر مضحك است كه شعار آن كرسي مردم ، از طرف مردم براي مردم است و عموي رئيس جمهور سفير شده بود . نظام بيست ساله افغانستان اتنوكراسي بود نه دموكراسي

اشرف غني با زير دستان به نيرنگ و فريب  رفتار كرد و جالب اينكه هميشه يك تسبيح در دست داشت تا مردم را فريب داده باشد كه شخص با تقوي است . رسول كريم ( ص) فرموده است " هر كه با زير دستان خود به نيرنگ رفتار كند اهل جهنم است ". نظر به اين احاديث و آنانيكه از  دل به قرآن مجيد و سخنان گهربار پيشواي اسلام اعتقاد دارند ، اشرف غني در آن دنيا هم دم خوش نخواهد زد . خداوند حق خود را مي بخشد و اما حق بندگان مظلوم كه حقوق شان پايمال شده باشد نه مي بخشد ( حق الله و حق العبد). قوم پرستي ، خويش خوري و نيرنگ همه يك سو و اينكه فرار كرد آبروي افغانستان را مصالحه كرد و كشور را تسليم چند نفر نادان دو دسته به خاطر قوم گرايي تسليم كرد و نه تنها افغانستان را بد نام كرد اسلام را بد نام كرد . به گفته اي يك دختر جوان و نازنين أفغانستان كه يك ويديو كلپ جالب تهيه كرده است و به اشرف غني گفته كه طلا و لاجورد و مس أفغانستان را دزدي ميكردي و فرار ميكردي و اما تو آبروي افغانستان دزدي كردي و فرار كردي. حضرت رسول كريم ( ص) در حديث ديگري كه در رابطه به اشرف غني فراري است چنين فرموده است ، " سه گناه است كه با وجود آن هيچ كار نيكي سودمند نيست : شريك دادن به خدا ، ناخشنودي پدر و مادر و فرار از جنگ! 

جمعه مبارك 

فريد يونس 

١٧ دسامبر ٢٠٢١