-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

احتمال تصادم بین طالبان و پاکستان

 با ادریس رحمانی ساکن واشنگتن گفت و گوی دیداری کردم برای کانال جمهوری پنجم. رحمانی گفت که روابط بین طالبان و آی اس آی درحال خراب شدن است.  امکان شقه شدن طالب و عملیات از درون علیه رهبران طالبان به وسیله آی اس آی وجود دارد. وی گفت یک سازمان نوین دعوت تشکیل شده است که به جای طالبان بیاندازند. طالبان قطری مخالفت شان با دست درازی های بی رویه پاکستان بیشتر شده است. رحمانی گفت که زمینه برای سرنگونی طالبان از چندین استقامت چیده شده است و اگر تغییر نه کنند و با واقعیت ها آشتی نه کنند؛ از بین برده می شوند.