-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۴, یکشنبه

هنوز قسمت های اول سریال فساد است

 معذرت خواهى جنرال نجيب "سرتير" از مردم افغانستان:

زمانكه آمر امنيت قوماندانى امنيه كابل بودم با خوشحال سادات آشنا شدم و بخاطر اخذ رتبه جنرالى ام ازم ۴۰ هزار دالر تقاضاء كرد و برايم پيشنهاد كرد كه هم رتبه جنرالى برايت ميدهم و هم قوماندان امنيه يكى از ولايات عايداتى مقررت ميكنم، تا هم تو، صاحب ثروت شوى و هم مرا صاحب ثروت بسازى.

پيشنهاد اش را قبول كردم، رتبه جنرالى را گرفتم و قوماندان امنيه ولايت زابل مقرر شدم، و بايد هفته وار ۱۵ لک افغانې که تقريباً ٢٠ هزار دالر ميشد، ميپرداختم و در جريان وظيفه ام به ده ها امر خوشحال سادات كه خلاف قانون بود، اجرا كرده ام.

بابت تمام اجراات غير قانونى خود از مردم افغانستان معذرت ميخواهم و خاطر نشان ميكنم كه جنرالانى مانند خوشحال سادات بودند كه تمام نظام عسكرى كشور را اولاً تضعيف و بعداً تباه و برباد كردند.

با احترام 

جنرال نجيب "سرتير"

قوماندان امنيه اسبق زابل، پكتيكا و پكتيا