-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۰, جمعه

خشم مردم ، طالبان زن ستیز را به لرزه انداخته است

 


    نوشته ی : اسماعیل فروغی 

    اخیراً پس ازپرخاش های تند و صریح هموطنانِ جان به لب رسیده ی ما درولایات مختلف کشورازجمله کابل وپنجشیر( بیشترازسوی شیرزنان )، بازهم نصیحت گونه هایی درپایان ترین سطح ادبیات وزبان ودرسطح بسیارنازل اندیشه وفکر، ازنام رهبر خیالی طالبان - ملاهیبت الله آخوند ، به نشررسیده است که درپهلوی سایرهدایات ، از زیردستان زورگویش می‌خواهد تا :

 اختلافات شان را کنارگذاشته، به مردم ظلم نکنند .- 

در وظایف خود جدی بوده ، ازاوامربزرگان اطاعت نمایند . ونصایحی مثل اینها... - 

    در میان نصایح ، مهمترازهمه اینست که ازتمام رهبران طالبان می خواهد تا بی اتفاقی ، خودخواهی وظلم را کنارگذاشته، هرطوری می شود ولوبا تضرع ، مانع فرارمردم وجوانان شوند.

    این نصیحت های ملا هیبت الله که بی تردید توسط یکی ازمشاوران آی اس آی طالبان نگاشته شده است، نشاندهنده ی یک بن بست شدید درحکومتداری ، گواهی دهنده ی اختلافات درونی و بی برنامه گی دررهبری طالبان است .

   آنان که طی چهارماه ونیم نتوانستند حتا ادارات دولتی را فعال نمایند چه رسد به فعال کردن نهادهای قانونی ونظام سازی، تازه به وضعیت درحال انفجارافغانستان پی برده اند.

     تیرباران کردن دکاندار بیگناهی درپنجشیرودرپی آن اعتراضات خشم آگین تمام مردم دلیرپنجشیرعلیه طالبان وسخنرانی آتشین بانوی شجاعی درمیان انبوهی ازمردم ، تکانه و لرزه ی هول آوریست برنظام شریعت محور، قوم محورو مرد محورقرون وسطایی طالبان . 

    آن زن شجاع که درد ، درون دل اش را سوختانده است ، بغض وخشم تمام ماموران دولت ، افسران وسربازان بدون معاش را ، خشم ونفرت تمام مردمان گرسنه ، فقیر، بیکاروبی روزگارراعلیه مزدوران پاکستان ، فریاد می زند .

     فریاد دردآلود اوبازتاب خشم تمام دختران و مادرانیست که حق تحصیل و کارازآنان سلب شده است .

     جیغ های پرازخشم او، فریاد مادران مظلومیست که فرزندان دلبندشان ازترسِ وحشت و بدویت طالبان ؛ خانه و کاشانه را ترک گفته ، راه دریا و جنگل و بیابان در پیش گرفته اند.

     واما !

    واما من باوردارم، این جیغ ها وفریادها ، نقطه ی عطفی خواهد شد برای همدلی و پیکارتمام مردم افغانستان دربرابرتاریکترین وآدمکش ترین گروه مذهبی- قومی که میخواهند به دستور پاکستانیان، آبرو، فرهنگ وهنرما را وقدرت زن را درسرزمین ما نابود کرده ، همه ی ما را برای جهانیان ، خشن ، مدنیت ستیزوجاهل معرفی نمایند.

      بگذارید خشم وفریاد بانوان شجاع ما، به خشم و فریاد تمام مردم علیه بنیادگراییِ بدوی دینی ـ قومی ، علیه ظلم وجهل مبدل شود.