-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۳, شنبه

افشا گری دیرهنگام و پرسش انگیز فخریه ظاهر

 فخریه همسردوم احمد ظاهر بعد از 41 سال سکوت احمقانه و عمدی در مورد علت مرگ احمد ظاهر تایید کرد که احمد ظاهر به قتل رسید. گرچه این خبر کهنه ترین خبری بود که در مورد احمد ظاهر شنیده شد؛ یک نکته یی باریک تر از مو اما درعین  حال موهوم را در مورد فخریه خانم را فاش کرد. او چرا 41 سال سکوت کرد و با وجودی که در امریکا به سر می برد و هیچ موجب قابل توجیه برفروگذاشت افشای قتل احمد ظاهر وجود نداشته، وی  در گفتن حقیقت لب فروبسته بود. 

من از برداشتن مُهر دیرهنگام سکوت از لبان فخریه فوری به این اندیشه اندر شدم که: نشود خود او درین توطئه ( که دراول تنبیهی فرض شده بوده) به نحوی دخیل بوده باشد؟ چون او می دانست که احمد ظاهر شهناز و شکیلا را همراه با محبوب پاچا با خود می بردند!؟ فخریه شوهر اولش را رها کرده و با احمد ظاهر عروسی کرده بود. یکی دیگر از بی پروایی های فخریه این است که دخترش شبنم، یک کلمه فارسی گپ زده نمی تواند!