-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

نقش برجسته معصوم استانکزی در مرگ جمهوریت

بعد از تحویل دهی قدرت و نظام به شبکه حقانی، اکنون مشت نمونۀ خروار، اسرارخیانت های سلام رحیمی، محب و غنی کم کم از پرده بیرون می آید. این قطره چکانی رسانه یی، بیشتر از سوی یک تعداد ندامت پیشه های داخل و بیشترینه از سوی رسانه های خارجی است که هدف مندان عمل می کنند. 

تا کنون هیچ یک از مراجع، به نقش کلیدی معصوم استانکزی اشاره و خبررسانی نکرده است. علتش این است که وی هنوز در ریزرف بازیگران قرار دارد. 


 معصوم استانکزی وقتی در دبیر خانه شورای صلح حاکمیت داشت، به فرماندهان و عناصرعملیاتی طالبان کارت مصوونیت توزیع کرده بود تا آزاد در شهر های افغانستان وپاکستان رفت وآمد کنند. هیچ کسی حتی امنیت ملی اجازه بازداشت و دستگیری طالبان را نداشت. به هدایت کرزی، به نام تشویق طالبان به  روند صلح میلیون ها دالر برای تقویت طالبان درشبکه های عملیاتی آن ها تزریق کرد. 

هر فرد طالبان که در عملیات انتحاری دستگیر میشد، از جیب شان کارت دبیر خانه شورای صلح  و نامه شورای امنیت ملی پیدا می شد که کسی حق دستگیری شان را ندارد. به این ترتیب رابطه بین معصوم با رهبری شورای کویته و شبکه حقانی استوارتر گردید.

ترور استاد ربانی به وسیله شبکه حقانی در تبانی معصوم استانکزی و شخصی دیگری به اسم  ملا شیرین از کندهار انجام گرفت. ملا شیرین قبلا والی طالبان درقندهار در زمان کرزی بود؛ سپس به حیث عضو هیأت طالبان به دوحه رفت و در ماه اول تصرف کابل و فرار غنی والی کابل شد و دوباره برکنار شد. ملا شیرین فعلا در ارگ و عضو هیت دوحه می‌باشد. موصوف آموز ش دیده امنیتی توسط ای اس آی می‌باشد.

وقتی یکی از افراد دستگیر شده اعتراف نمود که معصوم استانکزی نیز جز طراح ترور بود/  امنیت معصوم استانکزی را  به تحقیق خواست. وقتی ارکان ارگ دیدند که موضوع از کنترل شان خارج می‌شود کرزی فورا اقدام نمود. مکتوب داد که معصوم استانکزی  بیمار است؛ عاجل به هند برود و از افغانستان خارج اش کرد بعدا کرزی به امنیت دستور داد دیگر دوسیه استاد بررسی نگردد.

 ختم تحقیقات در امنیت اعلان شد که معلوم شد دست کرزی هم در ترور استاد ربانی دخیل بود. سند وافری در این مورد در امنیت بایگانی شده بود.  استانکزی وقتی رئیس عمومی امنیت تعیین شد؛ برنامه این بود که تمام  سران شمال باید برداشته شوند اول با شبکه حقانی در  تماس شد و شبکه حقانی یک شبکه شهری خویش را به معصوم استانکزی معرفی نمود تا  در کابل برنامه های ترور مخالفین خویش را  طرح و حذف نمایند .