-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

در رابطه خود با سریر برمک احتیاط کنید!

 

خبر می رسد که سریر برمک از قریه درخیل پنجشیر به طالبان اطلاعات جمع آوری می کند.

 بدین وسیله به کسانی که با وی به نحوی رابطه دارند، خبر داده می شود که در صحبت با وی احتیاط کنند. 

سریربرمک به ضمانت حامد کرزی به ادارۀ اطلاعات خاص شبکه حقانی معرفی شده است. 

وظیفه قبلی برمک عضو کمیسیون انتخابات بود، سر انجام غنی را با تمام تقلب در قدرت رساند، بعد مشاور غنی شد حالا در کنار کرزی است؛ سه وظیفه ویژه دارد با کرزی 

یک: از تمام تحولات و شرایط پنجشیر به کرزی و سران طالبان مربوط به کرزی گزارش میدهد.

دوم: نقل گزارشات را انگلیس ها و سایر سازمان های بیرونی می سپارد.

سوم: به گونه سمبولیک نمایندگی متملقانه در کنار کرزی دارد.

یاد داشت: مردم پنجشیر این معامله و خانواده این معامله گر را خوب می شناسند.