-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

تقسیمات قصرهای داخل ارگ

خبر می رسد که ساختمان های داخل کاخ ارگ کابل بین فرکسیون های با هم دشمن طالبان تقسیم شده است. 

درساختمانی که قندهاری ها موقعیت دارند، هیچ فردی از شبکه حقانی نزدیک شده نمی تواند و بالعکس.

هرقصر درداخل ارگ، از خود پهره داران خاص دارد که هیچ کسی را بدون اجازۀ صاحب قصر اجازۀ نزدیک شدن نمی دهند. گزارش می گوید که درصورت تشدید مخاصمت بین قندهاری ها و شبکه حقانی، روزی ارگ به یک جهنم تبدیل خواهد شد.