-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

خبرهای عجیب از جبهه مقاومت

خبر دست اول مشعر است که پسر مارشال فهیم، مستقیم تحت حمایت شبکه حقانی قرار دارد و ماهانه خرچ افراد انس حقانی به دوش پسر مارشال فهیم است. تمام جایداد های خانواده گی آن ها محفوظ است. این پروتوکول تقریباً از بیست سال پیش است. جالب این است که داکتر تاج محمد جاهد پسرعمومی مارشال فهیم در دوشنبه اکنون مشاورارشد احمد مسعود شده است. درعین حال خبر از پنجشیر حاکی است که جاهد مقادیر زیادی از مواد خوراکی را از کابل به پنجشیر منتقل کرده و به افراد محلی توزیع می کند که از مقاومت دست بکشند و به طالبان ملحق شوند!

در روزهای اول جنگ درپنجشیر نیز قوماندان دفاع از منطقه شابه تعیین شده و مقادیر معتنابهی از مواد خوراکی باید به مقاومت گران توزیع می شد؛ اما کار برعکس شد و پنجشیر را تسلیم دادند. 

دکتر تاج محمد مبلغ دو لک دالر مصرف کرد تا فامیل های خودش را از افغانستان به تاجیکستان انتقال داد. یک لک دالر به مولوی فصیح الدین و یک لک دالر به مولوی امان الدین پرداخت نموده و در ضمن ماهانه خرچ افراد مولوی فصیح الدین نیز بدوش، حاجی کاتب و داکتر تاج محمد می باشد.

اکنون مشاور ارشد احمد مسعود است. مقاومتچی ها از شنیدن این اخبار گیج شده اند که چی گپ است!