-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۵, پنجشنبه

اکت های ضدپاکستانی، یک فریب محض است

 
    نوشته ی : اسماعیل فروغی

     درحالیکه لابی گری های پاکستان برای طالبان هرروزشدت بیشترکسب کرده وکم مانده محمودقریشی درنقش وزیرخارجه ی افغانستان عمل نماید ، رهبران وسخنگویان طالبان می خواهند با اکت های ضد پاکستانی ، مستقل بودن شانرا ازپاکستان به نمایش بگذارند .

     اینکه چندروزپیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان سیاست های اسلام آباد را تحریک آمیزتوصیف کرد واین که به ادامه ی آن شهاب الدین لیوال مسوول کمسیون فرهنگی طالبان سازمان استخبارات پاکستان را دشمن خوانده ازدست وگریبان بودن با آنان شکایت کرد ؛ همه استخباراتی وهدفمندانه به نظرمی آیند.

     این اظهارات ضدپاکستانی طالبان ، ما را به یاد آن سخنرانی تند ضد پاکستانی آقای حمدالله محب مشاورامنیت ملی فراری غنی بابا درننگرهار می اندازد که برای اغفال مردم درآخرین هفته های پیش ازتسلیمی قدرت به پاکستان ، تند وغضب آلود خطاب به پاکستانیان گفته بود : « پاکستان هیچ عزت وافتخارندارد ... وجمهوریت با شمله و شمشیرازعزت وآزادی وطن در برابرمتجاوزان دفاع خواهد نمود.... "

     تمطراق های آقای محب و مستقل نمایی های آقای مجاهد هردوازیک کاسه آب می خورند. هردو ترفند وتیاتری است که به اجازه و دستورآی اس آی براه افتاده وهدفی جز اغفال دیگران وهموارترکردن بسترظلم و زور  واستحکام پایه های قدرت طالبان نخواهد داشت .

     مردم باید بدانند که پاکستان ازهرراه ممکن سعی می نماید تا قدرت وحاکمیت طالبان، استحکام و قوام بیشتریافته ، به یاری طالبان وابسته و فرمانبردار ، به اهداف ناپاک شان که تحقیر، تعجیزوبالاخره تضعیف بیشتر افغانستان است نایل آیند .

     پاکستان تنها با یک افغانستان بسیارتحقیرشده وضعیف است که می تواند به سیاست عمق استراتژیک اش نایل آید .

    پاکستان که اکنون تمام رازها و داروندار وزراتهای خارجه ، امنیت ، داخله و دفاع افغانستان را دراختیار دارد ( که مهمترین ها را باخود برده است ) ؛ نه تنها در فکر تطبیق عمق استراتژیک سیاسی اش است ، بلکه تمام رگه های اقتصاد افغانستان را هم زیرنظرخواهد داشت .

   همین است حقیقت جاری درکشور وهمین است دلیل اصلی اکت های ضدپاکستانی و مستقل نمایی طالبان .