-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

تجزیه و جدایی درافغانستان/ نظریه دو کارشناس و پژوهشگر

 درجریان گفتمان دیگر در کانال جمهوری پنجم با شرکت فیاض بهرمان نجیمی، کارشناس امور جهانی و دکترفرید یونس کارشناس سیاسی و اسلام شناس مقیم امریکا به این نتیجه دست یافتیم که افغانستان دارد آرام آرام در مسیر جدایی و تجزیه نزدیک می شود. مهمانان قطعاً به این باور بودند که طالبان یک پدیدۀ طراحی شده برای اهداف خاص پاکستان است؛ امکان تغییر آن ها وجود ندارد و حوزه فارسی زبان قطعاً به سوی تشکیل یک جمهوری خود شان اقدام خواهند کرد.