-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۱, شنبه

سلام‌همین خبر نشر کنید تا از بی عزتی زن و دختر های ما جلوگیری شود


نامه وارده

طالبان در شهر کابل در تمام رستورانت ها داخل می‌شوند و به محض دیدن دو جنس مخالف دو به دو در حال نان خوردن، آنان را به حوزه می‌برند و بندی می‌کنند.

با وجود آن که در حوزه، کدام کارمند زن حضور ندارد؛ بازهم زن و دختر مردم را به زیرخانه حوزه می برند و زندانی می سازند. 

۳روز قبل درحوزه اول یک دختر و پسر را که با هم نامزد بودند، در هنگام صرف غذا از هوتل خارج کرده و به زندان انداختند تا آن که خانواده شان به حوزه رفته و مساله را به عذر و زاری حل کردند. همچنان طالبان یک زن را که در کنار شوهرش در سیت جلوی موتر نشسته بود، پائین کرده و با تهدید و دشنام او را به سیت عقبی نشاندند.