-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۲۷, دوشنبه

مقاومت ملی یا رستاخیزملی؟

 

                                  نوشته ی : اسماعیل فروغی

     اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ، تمامیت خواه، ضد مدنیت، دست نشانده، لجوج و جاهل است درین شکی وجود ندارد .

     این که آنان توانایی حکومتداری وتعامل با جهان مدرن امروزی راندارند، همه میدانیم.

     این که نابودی آنان حتمی وقیام عمومی علیه آنان یک ضرورت حیاتی برای افغانستان است ، هم روشن و آشکار است ؛

     اما اینکه این قیام ورستاخیزملی، توسط کدام تشکل منظم وواحد سیاسی - رزمی و با خِرَد وهوش چه کسی، رهبری وقیادت شود، هنوز روشن نشده است.

 افغانستان ازسالهاست ـ بصورت کل ، به بحران رهبری وبحران تشکل های نیرومند ملی دچار شده است . شاید ما تنها کشورومردمی درجهان باشیم که ازسالهاست تهی ازرهبران شجاع و صادق وتهی ازحزب وتشکل ملی ودلسوزبرای مردم شده ایم.

      افغانستان حالا قبل ازهمه به یک قائد و رهبرمدبرملی وبه یک جبهه ی متحد یکپارچه نیازمند است - جبهه ایکه نه بربنیاد تفکردینی طالبی - جهادی - مقاومتی ؛ بلکه بربنیادعقلانیت ، تساوی حقوق تمام اقوام و احترام به انسان استوار باشد.

     طالبانیزم وجهادیزم از یک ریشه آب می خورند وهرنوع مقاومتی که بنیاد دین گرایانه داشته و برنامه ی روشن راهبردی برای نجات افغانستان ازجنگ ، فقرو بیعدالتی نداشته باشد ، بازهم کوششی بیهوده و" آب درهاون کوبیدن " است.

      به باورناظران اوضاع افغانستان ، بستر قومی- طالبانی ( طالبان فاریابی ، طالبان بدخشانی ، بلخی وغیره ) ، بسترجهاد وبسترمقاومت درزیرسایه ی جهاد ، هیچ کدام بسترآرام و نجات‌بخش برای افغانستان نیستند . خورشید آزادی و رفاه افغانستان ازچنگال تروریزم طالبی - دینی هرگزازین بسترها برنمی تابد . نباید قیام و رستاخیزملی دربرابر تروریزم طالبی و حامیان پاکستانی شان را بازدرگرواندیشه های محافظه کارانه ی دینی- طالبی- جهادی به گونه ی دیگر گذاشت .

     اگر نجات افغانستان ازچنگ خونین تروریزم طالبانی وتجاوزآشکار پاکستان مطرح است ، باید شعارمقاومت را به مقام ارشدِ قیام و رستاخیزملی ارتقا بخشید و به اینوسیله فریاد رسای تمام مردم شد . باید با نیت صادقانه وملی دورازاندیشه های تنگ دین گرایانه ، سمتی وقومی، شجاعانه و بی ترس برای آزادی ، تقسیم عادلانه ی قدرت و رفاه و ترقیِ تمام مردم افغانستان بطورمساویانه ، رزمید و برای دستیابی به این اهداف بزرگ لحظه ای درنگ نگرد و از پا نیفتاد.

   هر زن یا مرد خردمندی که بتواند با چنین نیت وشعارمتعالی راهبروسکانداراین کشتی نزدیک به غرق شدن شود ، حافظه ی تاریخ ـ شجاعت ، درایت و نام بزرگ او را درطلایی ترین صفحات اش ثبت و درج خواهد نمود .