-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۸, شنبه

ملاقات سری وزیرخارجه طالبان در مشهد


سفر مخفیانه امیرخان متقی به مشهد و مذاکره ( با وساطت ایران) با اسماعیل خان و استاد محقق، هیچ نتیجه یی نخواهد داشت. این دیدارهای ساخته گی ربطی به حل مساله سیاسی، مساله ملی و بحران اقتصادی کشور ندارد و کاربرد ایرانی دارد. 
امید است که احمد مسعود ازین روند خودش را کناره نگهدارد. 
ایران ابتکار در دست می گیرد؛ زیرچتر منافع خودش – روسیه هم درین روند شریک است؛ نه برای همیشه.
هم ازنظر روسیه هم از نظرایران، این جلسات وقت کشی است.
 آینده ساختن با طالب یک خواب است. طالب تا سه ماه دیگر وقت دارد که به طرح و مطالبات مردم و قدرت های منطقه یی جواب عملی بدهد.
تهدید علیه طالبان از چهار جهت شروع شده است.