-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۲۰, دوشنبه

سربریدن مانکن ها عمق جهالت است

 
                      

     نوشته ی : اسماعیل فروغی  

     بغضِ دردناکی گلویم را می فشارد.

     مردم ازفقروسرما درافغانستان زجرمی کشند. بیکاری وتنگدستی درسراسرکشور دامن گسترده، ماههاست اکثرماموران وکارمندان دولت معاش ماهواردریافت نکرده اند. 

مادران بینوا ازگرسنه گی ، فرزندان شان را درمعرض فروش قرارداده اند ؛

اما درین میان رهبران طالبان پیهم دساتیرضد زن صادرمی کنند. درمساجد ازاهالی  حاضری گرفته ، مردم را ازشنیدن موسیقی ورفتن به حمام های عمومي منع می کنند. مثل اینکه قرارگرفتن دربرابرزن ، دشمنی با موسیقی وهنر، برپایی منظم نماز و بازوبسته کردن حمام های مردانه و زنانه ، در سرلوحه ی وظایف امارت طالبان باشد . 

     آنانی که هنوزهم به دلایل مختلف ازطالبان حمایت کرده ، می گویند طالبان امروز ، طالبان بیست سال پیش نیستند ؛ فقط به همین اقدامات حدود پنج ماهه وهمین چند دستور و فرمان اخیرآنان نگاه نمایند :

   ــ زنان هنوزاجازه ی تحصیل وکار واجازه ی سفرهای بدون محرم ندارند.

   ــ موسیقی حرام اعلان شده ، آلات ساز را لگدمال می نمایند.

   ــ فروشنده گان لباس را مجبورکرده اند تا کله های مانکن هارا قطع کنند.

    ــ به صاحبان حمام هافرمان داده اند تا دروازه های حمام های شان راببندند.

   ــ به سلمانی ها دستورداده اند تاازتراشیدن موی ریش واستایل دادن موی سر مردان جلوگیری نمایند.

   ــ به زنان فرمان داده اند تا درفیلم ها ونمایشنامه های تلویزیونی حضورنداشته باشند .

   ــ ودرتازه ترین اقدام ،ازقرارمعلوم کمسیونی را موظف کرده اند تا تقویم قمری را جاگزین تقویم خورشیدی سازند .

   ــ ووووووو... رهبران طالبان ضمن صدوراین فرمان ها بصراحت گفته اند که تطبیق شریعت اسلامی اصل برگشت ناپذیرشا ن بوده و تحت هیچ نوع فشاری ازآن منصرف نخواهند شد .

     ازین دساتیروعملکردها به این‌ نتیجه دست می یابیم که : طالبان ذره ای تغیرنکرده ، تخریب نظام اجتماعی ، بدنام کردن بیشتردین اسلام وصدمه زدن به فرهنک وزبان پرقدرت فارسی، اززمره ی اهداف استراتژیک شان درکوتاه مدت ودرازمدت است. که بی تردید همه به دستور مشاوران پاکستانی شان صورت می گیرد .

     ارچند آنان نه به اصل مقدس اسلام ونه به فرهنگ وزبان گشن بیخ فارسی صدمه رسانده می توانند ؛ اما اگرمردم بیدارنشده ، راه وچاره ای اساسی برای پاسداری ازفرهنگ ودین خود نیابند ، اگرلشکرروبه افزایش گرسنه گان بپا نخیزند؛اینبارپاکستانی ها ما راچنان زبون و بیچاره کنند که دیگرنه ازفرهنگ پاسداری بتوانیم ، نه ازدین و نه از آزادی خود . ادعاهایی چون دیورند را سرجایش بگذاریم ....