-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۵, چهارشنبه

پیوستن نکتایی داران به طالبان

 پیوستن نکتایی داران جمهوری به طالبان که از کاروان درهم شکسته نظام قبلی به جا مانده اند، سرعت گرفته است. افراد به ظاهر مقاومتی هم در بین شان کم نیست. همان مقاومتی هایی که فقط از امتیازات برخاسته از نام مقاومت در نظام بهره می بردند؛ اما هیچ محتوایی در اعمال و اندیشه های شان از جنس مقاومت و وفاداری به تاریخ وفرهنگ سیاسی شان به چشم نمی خورد. از تمیم عاصی و چند عابر تصادفی حوزه نیابتی سیاسی که گله یی نیست؛ لاکن ازین جماعت در عجبم!