-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۵, چهارشنبه

ناپدید شدن قوماندان تالبان بدخشان در پریان


از12 روز بدینسو فرمانده گروپ ۹۰ نفری تالبان بدخشان مستقر در پریان پس از آنکه به مرکز پنجشیر رفته ناپدید شده شایعات است گویا این فرمانده تالبان بدخشان از سوی تالبان اوغان اختطاف شده و پرسونل امنیتی شان کشته شده وی در اسارت تالبان اوغان به سر میبرد اختطاف وی ممکن بخاطر پول باشد این فرمانده بدخشی ثروت مند بوده چند معدن طلا را نیز در اختیار دارد دلایل اختطاف وی را چنین حکایت میکنند افراد وابسته به وی هنوز کدام اسناد و شواهد بدست نیامده. مشتاق فخری                 

موضوع کاملا حقیقت است 

دراین مورد حرف های زیاد است کوتاه اشاره کنم‌ فرمانده تالبان بدخشانی گرایش مقاومتی داشت یکی دوبار در نماز های جمعه همرای مردم سخن گفت علیه تالبان پشتون سخنرانی کرد پس از توصیف در مورد شهامت و کارنامه مردم پنجشیر مردم جماعت را دعوت به مقاومت کرد به گمان اغلب این حرف ها توسط جواسیس داخلی به گوش سران تالبان پشتون رسیده است.