-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۲, شنبه

میراث های امیر امان الله خان ! معاهده ۸ اگست ۱۹۱۹ {۱۶ اسد ۱۲۹۸}: 

ماده پنجم - دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند، قبول می نمایند...


 معاهده ۲۲ نومبر ۱۹۲۱: 

ماده اول - دولتین علیتین برطانیه و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقلال داخلی و خارجی یکدیگر خود شان را تصدیق نموده، محترم می شمارند.


ماده دوم - دولتین علیتین عاقدین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهد نامه بتاریخ ۸ ماه اگست ۱۹۱۹ ع مطابق ۱۱ ذیقعده ۱۳۳۷ ق در راولپندی انعقاد یافته است، قبول کرده بود، قبول می نمایند...

 نظامنامه ناقلین، ۱۹۲۳: 

کسانیکه با عیالداری خود از رعایای حکومتی تعلقه کابل و حکومتی های اعلای سمت مشرقی و جنوبی خواهش زمینداری و رفتن قطغن را داشته باشند، برای ترفیه حال اوشان معافیات ذیل داده می شود:


الف - برای هر فرد ذکور و اناثیه خانه واری که هفت ساله و یا بالا باشد، فی نفر هشت جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوص و معین می شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده می شود...


 فرمان امان الله پس از فرار به قندهار، ۱۹۲۹: 

وجدان، شرافت و افغانیت ما قبول نمی کند که به مثل بچه سقاو یک شخصی را که تمام عمر آن بقتل و نھب و غارت جان و مال مسلمانان گذشته باشد و ھم دارای نسب افغانی نباشد و حال بجای اولی الامر بنشیند، قبول کنیم... و یقین دارم که شرافت و افغانیت شما مردم نیز قبولدار این مسئله نخواھد شد که یک شخص بی نسب و بی حیثیت بر تخت سلطنت تکیه زده...