-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۷, پنجشنبه

به دستور استخبارات طالبان، روسپی خانه ها دو باره فعال شده اند


اطلاع مؤثق گزارشنامه افغانستان ازکابل 

استخبارات شبکه حقانی مراکز فحشا را زیر کنترول گرفته است.

 بعد از شدت گیری خیزش زنان برای نان آزادی و کار، زنان تن فروش را از تمامی مناطق کابل مکتوب داده و دو باره جمع کرده اند.

به زنان ابلاغ شده که ما به کار تان کار نداریم به ما کار کنید.

 شخصی به اسم‌ مشعل امر حوزه سوم  امنیتی غرب کابل مربوط شبکه حقانی نخستین مرکز تربیه، نگهداری و آموزش زنان را برعهده گرفته است. 

حدود یک صد دختر آسیب پذیر را به همین منظور در یک حویلی کلان گرد آورده، ودر یک محوطه وسیع دیگر آنان را تحت آموزش گرفته و سپس دسته دسته به وظایف خاص درهر نقطه کابل و دیگرولایات روان می کنند.

شکل و تاکتیک های جمع آوری اطلاعات ونفوذ در بین حلقات زنان مبارز به آنان درس داده می شود. 

گزارش شهری دیگری که  واصل شده نشان می دهد که استخبارات طالبان با دستور و موافقت سراج الدین حقانی، فاحشه خانه ها را که در دوره اشرف غنی در گوشه و کنار آزاد کرده اند.

هیچ کسی درکار شان دخالت کرده نمی تواند.

مسوول این مراکز مستقیم با حوزه امنیتی وصل اند.

جالب این که برای زنان این مراکز از سوی شبکه حقانی معاش تعیین شده است. 

نفوذ در بین تجمعات زنان 

کشف شبکه های مقاومت ملی

کشف مراکز بانوان مبارز و فعالان مدنی

ارتباط با خبرگزاری ها