-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۷, جمعه

نزدیکی شبکه حقانی با گروه ملایعقوب

 خبر واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که طالبان به سه محور جداگانه تقسیم شده اند:  محور ملا یعقوب، گروه بچه ملا عمر  و دسته ملا برادر قطری و تیم اش و محور  شبکه حقانی.

محور  ملا یعقوب با شبکه حقانی با وساطت  پاکستان در حال جور آمدن هستند؛ ولی با حلقه ملا برادرهیچ گونه نزدیکی ندارند و در کل هر سه  محور جدا جدا تحت کنترل پاکستان  هستند.  این پاکستان است که بازی می‌کند و هر محور برای خویش از کشور های مختلف همکاری و یاری می طلبند.  وضعیت طالبان از نگاه اقتصادی در کل در حال فروپاشی است.