-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۴, دوشنبه

طالبان، افغانستان راچند پارچه می کنند

 

         نوشته ی : اسماعیل فروغی

     ماشین جنگی طالبان هرگز نمی تواند با زوروسرکوبِ مداوم ، مردمان شمال رامطیع وفرمانبردارخود سازد.

     طالبان باعملکردهای آگاهانه یا نا آگاهانه وباکاربرد سیاست زوروسرتمبه گی شان ، به دستورپاکستانی ها هرروزفقط تخم نفرت ونفاق میان اقوام مختلف افغانستان کاشته و درنهایت امر نقشه ی چند پارچه شدن افغانستان را، به تحقق نزدیکتر می سازند.- نقشه ای که به‌ گمان اغلب ،انکلیس وامریکا ازسالهاست آنرادرسرمیپرورانند و روسیه ، چین، کشورهای آسیای میانه و حالا ترکیه و ایران هم بی علاقه به تطبیق وتحقق آن نیستند.

   همه می بینیم که طالبان ازموضع سنگک شده ی شان یک گام عقب نمی روند . وهمزمان با آن پاکستان با فرستادن هزاران جنگجوی اسلامی وخانواده های شان ازولایات جنوبی افغانستان وخیبرپشتونخواه پاکستان زیرنامهای مختلف بسوی شمال افغانستان ، می خواهد ترکیب قومی را درشمال افغانستان تغیربدهد.

  درین میان امریکاییان مطابق نقشه ی قبلی انگلیسی- امریکایی- پاکستانی- سعودی شان می خواهند به یاری سربازان نیابتی شان،شمال افغانستان را به یک وسیله ی فشارعلیه روسیه،چین وآسیای میانه مبدل سازند که حقیقت آن به همه آشکاراست .

    اما این که طالبان و پاکستانی ها شمال را بلعیده بتوانند؛ واینکه آیا روسیه وچین که آرزوندارند شمال افغانستان به تخته ی خیزانتقال تروریزم اسلامی به آسیای میانه، روسیه و چین مبدل شود ، تحقق این نقشه ی شیطانی و شوم امریکایی را اجازه خواهند داد ، صد درسد شک وتردید وجود دارد.

    روسیه و چین که حالا طرفداری ترکیه ، ایران ، هندوستان وکلیه کشورهای آسیای میانه راهم باخود دارند ، بیش ازین طالبان را پارتنران مطمئن برای خود نپنداشته ، شیفته ی تعامل جدی با آنان نیستند. این کشورها اگرچه علناً برای متلاشی کردن طالبان ازدرون تلاش نمی نمایند، اما کم ازکم بمنظورجلوگیری ازنفوذ اسلامگرایی افراطی در کشورهای شان، بیش ازین به طالبان فرصت نمی دهند  تا درشمال افغانستان به فعالیت ‌های گسترده ی نظامی- امنیتی زیرنامهای مختلف ،  دست بزنند. این کشورها همه با سیاست زورگویانه ، تک قومی و سرکوبگرانه ی طالبان درشمال مخالفت جدی داشته ، حتا مایل اند شمال افغانستان همچون منطقه ی حایل میان پاکستان وآسیای میانه باشد تا اینکه به منبع خطرومنبع انتقال تروریزم به کشورهای شان مبدل گردد.

      متکی به این حقایق ، پاکستان که بمنظور کسب نفع و فایده ی بیشتر بلعیدن شمال و تطبیق نقشه ی انتقال جنگ  بسوی شمال افغانستان وآسیای مرکزی را بعهده گرفته است ،  به دو دلیل با شکست و رسوایی روبرو خواهد شد : یکی اینکه اقتصاد ورشکسته و فروپاشیده ی پاکستان هرگز توان تمویل هزینه های سنگین مادی وانسانی این جنگ را نخواهد داشت . و دوم اینکه روسیه ، چین ، ایران ، ترکیه ، هندوستان وکشورهای آسیای میانه ، دوست دارند شمال افغانستان رامنحیث یک منطقه ی حایل ببینند تا یک منبع و مرکز وحشت وجنگ که فقط تروریزم و بنیادگرایی اسلامی از آن صادر گردد.

    وقایع دگرگون کننده ی ماههای اخیرچون : ایجاد حکومت تک قومی وتک جنسیتی طالبان ، کوچ دادن های اجباری مردم ازمناطق مرکزی وشمال افغانستان وتطبیق سیاست سرکوبگرانه بمنظورتغیردادن ترکیب قومی دراکثرولایات شمالی ومرکزی؛ همه وهمه ناظران اوضاع افغانستان رابه این باوررسانده است که : متأسفانه دیگر دشواراست دراینده ازیک افغانستان قوی ، متحد ویکپارچه سخن بگوییم. چون مطابق نقشه ی دشمنانه ی پاکستان ، افغانستان بسیار ضعیف ترازپیش وحتا چندپارچه خواهدشد و طالبان به این پروسه ی تجزیه و تقسیم ، سرعت بیشتر خواهد بخشید .

     برای جلوگیری ازتضعیف و چندپارچه شدن افغانستان ، قبل ازهمه باید یک دولت غیرمتمرکزمورد قبول تمام گروههای قومی ــ دورازاندیشه های تبارگرایانه و دین باورانه ی طالبی ـ جهادی ـ مقاومتی بوجود آید . درغیراین ، آرزوی دشمنانه ی پاکستان و اراده ی جهانی و منطقوی، سرنوشتی شبیه به سرنوشت کوریا ، سودان ، یوگوسلاویا وغیره را برای ما رقم خواهند زد .