-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

چه وقاحتی !؟

                                             
   نوشته ی : فروغی

     اخیراً جوبایدن رییس جمهورایالات متحده ی آمریکا، شرط اصلی به رسمیت شناختن امارت طالبان را رهایی یگانه سربازامریکایی اسیردربند طالبان اعلام نمود و با این اعلام ، ماهیت رسوا وتروریست پروردولت آمریکا رابیشتربرملا ساخت. 

"  اگرطالبان انتظاردارند به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت شناخته شوند، باید مارک فرریکس گروگان آمریکایی را فوراً آزاد کنند ."  

    چه وقیحانه است سرنوشت یک ملت را با رهایی یک سربازبرابردانستن !؟ 

    شکی وجودندارد که امریکاییان باردیگرآگاهانه میخواهند ما رادرجهنم جهل وترور  امارت اسلامی پرتاب نمایند.

     جهانیان می دانند که امریکاییان بخاطر تحقق نقشه های منطقه ای شان، درجستجوی بهانه هایی برای تعامل با طالبان اند تاهرچه زودتربتوانندازین لشکرهولناکِ نیابتی ارزان شان استفاده ی لازم بنمایند.

    همین دیروز بود که مقامات رسمی آنکشورو اروپاییان همدست شان به صراحت به طالبان یاد دادند که اگرمی خواهید به رسمیت شناخته شوید ، هرچه زودترلویه جرگه دایرکنید ــ همان مجلسی راکه درطول تاریخ ، نظام های مستبد ، ناکاره یا وابسته را رویکار آورده است . واکنون نیز رییس جمهورکشور،سرنوشت 36 میلیون انسان را به آزادی یک سربازآمریکایی، وابسته می سازد. « سربازامریکایی را رها کنید ، لویه جرگه دایرکنید ، بقیه اش با ما ...»

    طوری که دیده مي شود آرام آرام آمریکاییان خودحقیقتِ ترفندبزرگ تاریخی شان را که سپردن مرحله به مرحله ی قدرت به طالبان است ، فاش می سازند.

    من این مراحل رابسیار فشرده برمی شمارم :

اول ــ  موافقتنامه ی دوحه میان خلیلزاد و ملا برادر؛

دوم ــ  تسلیم دادن ولسوالی پشت ولسوالی ، شهر پس شهر ، پاسگاه پشت پاسگاه و فرقه پشت فرقه به طالبان مطابق قرارداد؛

سوم ــ فراردادن رییس جمهورِمزدورودست نشانده ی شان ازارگ ؛

چهارم ــ بقدرت رساندن طالبان و سپردن تمام تجهیزات و مهمات اردوی بزرگ 85 میلیارد دالری بعنوان تحفه ی تاریخی به آنان ؛

 پنجم ــ  تقویت مخفیانه ی طالبان وتشکیل اردوی جدید150 هزارنفری انتحاری بدری وعمری برای سرکوب مبارزات آزادیبخش مردم شمال وانجام وظایف خطیرضدچینی ، ضد روسی،  ضدایرانی و ضدآسیای میانه ای امریکا ؛

 ششم ــ جستجوی راه های تعامل با طالبان درهمدستی با همکاران اروپایی تا سرحد به رسمیت شناختن آنان ؛

هفتم ــ آزادکردن پول های تحت تحریم افغانستان ؛

هشتم ــ ودرپایان، پاک کردن نامهای تمام تروریستان ـ بخصوص نام سراج الدین حقانی ازلیست سیاه آمریکا واعلام نمودن وی بعنوان قهرمان ملی افغانستان به جای احمدشاه مسعود ...

    ماهیت رسوای آمریکا همین است . قرارمعلوم آنان هنوز به بی ثبات کردن منطقه ی ما ادامه می دهند. و درست به همین دلیل است که این نقشه ی شیطانی شان را بکمک دست پرورده های نیابتی شان ( طالبان ) باهزینه ی بسیارکمتر انجام می دهند.

...!   شاید هم نقشه ی دیگری درسرداشته  باشند . شاید