-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۲۲, جمعه

اختلاف بین طالبان قندهار و شبکه حقانی برسرعواید حیرتان و آقینه

 خبرواصله حکایه دارد که بین شبکه حقانی و طالبان شاخۀ قندهار، بر سر عواید گمرکات در حیرتان و بندر آقینه اختلاف سختی افتاده است. از مسیر ریلی بندر آقینه، هفته وار 25 هزار دالر به وزارت فوائد عامه می رسد که همه خرج دسترخوان اولیای امور می شود. سرجمع عواید هر هفته از درک خطوط آهن مبلغ یک صد هزار دالر در وزارت فوائد عامه جمع آوری می شود. از وزیر تا قدمه های پائین برسر تقسیم و گرفتن سهم مصارف جنجال ایجاد شده است.