-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۶, جمعه

قوماندان امنیه بازارک پنجشیر کشته شد

خبر اولیه حاکی است که قوماندان امنیه بازارک پنجشیر- مشهور به شیخ منجهور از سوی نیروهای مقاومت کشته شده است.

تا نشر خبر، من نتوانستم تایید آخری رویداد را به دست بیاورم.

شیخ منجهور در زمان غنی برای سارنوال کرام الدین کرام کار می کرد. وقتی پنجشیر داوطلبانه به طالبان تسلیم داده شد، سارنوال کرام فرد ارتباطی طالبان، شیخ منجهور را پیشنهاد داد که به قوماندانی امنیه برسد.